§1

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady na jakich odbywa się sprzedaż produktów prowadzonych przez sklep internetowy o nazwie Dziewczyna Znikąd pod adresem, Polbud Furniture & Building Materials. Salon meblowy & Hurtownia Budowlana. Unit 1 Fengate Peterborough PE1 5XB, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10494243, zwanym dalej „Sklepem”, prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  2.Sklep prowadzony jest przez Dominika Sokołowska (dalej: „Sprzedawca”)
 2. Każda osoba odwiedzająca Sklep (zwana dalej: „Klientem”) jest uprawniona i zobowiązana do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, po stronie Klienta spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
 5. urządzenie z dostępem do Internetu
 6. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 7. W celu zakupu produktu ze Sklepu (zwanego dalej: „Towarem”), po stronie Klienta poza wymaganiami wskazanymi w ust 5. wyżej istnieje również obowiązek posiadania
 8. aktywnego konta poczty elektronicznej (email);
 9. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 11. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 12. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

§2

 1. Konto to wydzielona w Sklepie przestrzeń, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Klienta. Jeden Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę na założenie dodatkowych Kont.
 2. Oglądanie asortymentu dostępnego w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 3. Założenie konta w Sklepie jest dobrowolne, zakup produktów w Sklepie nie jest związany z koniecznością założenia Konta.
 4. Do założenia Konta jak i do zakupu Towarów w Sklepie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W celu założenia Konta należy dokonać procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza oraz jego zatwierdzeniu po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. 
 6. W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobom trzecim. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki udostępnienia przez Klienta hasła do Konta.
 7. Klient najpóźniej w chwili rejestracji w Sklepie lub zakupu produktu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia, iż rozumie jego treść.  Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie.

§3

 1. Ceny wyświetlane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT oraz koszty dostawy.
 2. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§4

 1. Po wybraniu przez Klienta Towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu dostawy, wskazania adresu e-mail, na który otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz adresu dostawy oraz sposobu płatności.
 2. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 3. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Sprzedawcę, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Do czasu uregulowania zapłaty Klient uprawiony jest na każdym etapie składania zamówienia do jego anulowania. W takim wypadku umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

§5

 1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Europy.
 2. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Towaru. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary nimi objęte.
 3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 16 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin.
 4. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
 5. zawarcia Umowy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 6. Do czasu wskazanego w ust. 4 wyżej należy doliczyć czas doręczenia zamówienia przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
 8. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 9. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 10. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
 11. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.

§6

 1. Klient będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 4. przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako załącznik do niniejszego Regulaminu i wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Polbud Furniture & Building Materials. Salon meblowy & Hurtownia Budowlana. Unit 1 Fengate Peterborough PE1 5XB
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust 2 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 6. poniżej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego produktu.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) oraz do produktów które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi –  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Zapisy niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim dokonują oni zakupu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień dokonywania zakupu.

§7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Towarów mogą być zgłaszane na adres e-mail: dziewczynaznikadsklep@gmail.com tel.+44 o7414912823
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny produktu z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Towar zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.
 4. W razie potrzeby, Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi zwrotu wadliwego Towaru, chyba, że Sprzedawca uzna, że w sprawie wystarczające jest dostarczenie innego dowodu na wadliwość Towaru np. zdjęcia Towaru na co klient wyrazi zgodę.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego Towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać:
  • usunięcia wady lub
  • wymiany Towaru na wolny od wad lub
  • obniżenia ceny lub
  • zwrotu pieniędzy
 7. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. W sytuacji, gdy Klient zażąda obniżenia ceny Towaru albo odstąpi od umowy, Sprzedawca może wymienić Towar na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości.  Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Towar nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań klienta np. Towar nie odpowiada preferencjom smakowym Klienta.
 13. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 14. Reklamacji nie podlega:
  • Towar z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział;
  • Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np.  wgniecenia,  otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru,  itp.;
  • Towar będący biżuterią oraz inne akcesoria odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację:
  • Towar będący biżuterią oraz inne akcesoria srebrne złocone i miedziowane, która podlegają naturalnemu ścieraniu.
 15. Zapisy niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim dokonują oni zakupu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień dokonywania zakupu.

§8

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków Towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.